Tillbaka

Här i Sverige skiljer man mellan Kognitiv Psykoterapi (KPT) och Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Så är inte fallet i många andra länder, där båda dessa ingår oftast under benämningen Kognitiv Terapi.

KPT & KBT är två likartade former av terapi. Båda terapiformer utgår ifrån att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra.

I KBT fokuserar man på att förändra beteendet.

I KPT ligger tonvikten på att förändra icke funktionella uppfattningar och tankar och sig själv och andra. Vid behov kan klienten få hjälp att förstå vilka djupare mönster som har styrt hans/hennes liv, och få vägledning genom en mer omfattande förändringsprocess (t ex vid återkommande relationsproblem).

Arbetssättet är strukturerat och inriktar sig på att finna lösningar på problem här och nu. Genom att kartlägga tankar, känslor och beteenden i nyckelsituationer kan mindre fungerande tanke- och beteendemönster omprövas och alternativa förhållningssätt formuleras. Hemuppgifter ingår som en del av behandlingen. Det kan vara uppgifter att i det vardagliga livet pröva andra, mer funktionella beteenden, nya idéer eller nya sätt att lösa problem.

Kognitiv terapi har, i flera internationella studier, visat sig vara det effektivaste sättet att uppnå mätbara och bestående förändringar i beteende, mående och förmågan att klara av livets påfrestningar.